RODO – POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH przez LACTIMA Sp. z o.o.

 

Informacja wymagana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator: LACTIMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Morągu (14-300) przy ulicy Kaszubskiej 6, KRS: 0000111384, NIP: 584-025-10-89, REGON 001325098.

Przetwarzanie danych dotyczy każdej osoby fizycznej, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, np. osoba odwiedzająca lokal Administratora, stronę internetową lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila.

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
W związku z prowadzoną przez siebie działalnością, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

Administrator zobowiązany jest do dbania, aby dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, bezpośrednio zainteresowanych.

Jeśli dojdzie, pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „włamania na serwer, ich utrata), Administrator informuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
W celu zapewnienia poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu rejestrowania i dokonywania operacji na danych osobowych tylko przez osoby uprawnione.

Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności, Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń (np. przez formularz kontaktowy, e-mail) i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia.

Dane osobowe mogą być zbierane w formularzu zgłoszeniowym dotyczącym danego zdarzenia.

Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu/zgłoszenia;

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
• dostępu do swoich danych oraz prawo ich zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w jakim przetwarzanie następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie jakim podstawą przetwarzania jest zgoda, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

ZAUTOMATYZOWANIE PODEJMOWANIE DECYZJI
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;

PODAWANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE
Podawanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług lub do zapewnienia kontaktu z Administratorem lub do otrzymywania od administratora komunikatów marketingowych.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
Dane osobowe nie będą przekazane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

ZMIANY POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Powyższa Polityka Przetwarzania Danych obowiązuje od 25 maja 2018 r. i będzie na bieżąco weryfikowana, a w razie potrzeby aktualizowana.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres: sekretariat@lactima.pl z dopiskiem „Dane osobowe” lub listownie na adres:
LACTIMA Sp. z o.o., ul. Kaszubska 6,  14-300 Morąg