Dofinansowanie UE

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu zwiększenie konkurencyjności Spółki na krajowym i zewnętrznym rynku poprzez inwestycje wpływające na unowocześnienie bazy technicznej i technologicznej zakładu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Poprawa konkurencyjności i wzmocnienie pozycji na rynku.

„Promocja i rozwój sprzedaży serów topionych marki LACTIMA na rynkach międzynarodowych”

Projekt  współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Cele projektu: Celem projektu jest zwiększenie sprzedaży i pozyskanie nowych klientów serów topionych marki LACTIMA za granicą.

Planowane efekty: W wyniki podjętych działań zawartych zostanie 9 nowych kontraktów handlowych zagranicznych w latach 2021-2023. Wzrośnie wartość przychodów ze sprzedaży produktów na eksport  – w 2023 r będzie wyższa o 12,2% w porównaniu do 2019 r. Wzrośnie wartość przychodów ze sprzedaży serów topionych marki LACTIMA na eksport – w 2023 r będzie wyższa o 15,4% w porównaniu do 2019 r.

Wartość projektu: 257 800 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 154 680 PLN