Dofinansowanie UE

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu zwiększenie konkurencyjności Spółki na krajowym i zewnętrznym rynku poprzez inwestycje wpływające na unowocześnienie bazy technicznej i technologicznej zakładu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Poprawa konkurencyjności i wzmocnienie pozycji na rynku.

 

 

„Promocja i rozwój sprzedaży serów topionych marki LACTIMA na rynkach międzynarodowych”

Projekt  współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Cele projektu: Celem projektu jest zwiększenie sprzedaży serów topionych marki LACTIMA za granicą, pozyskanie nowych klientów zagranicznych oraz promocja marki LACTIMA za granicą.

Planowane efekty: W wyniki podjętych działań  nawiązana zostanie współpraca handlowa z 8 nowymi odbiorcami zagranicznymi w latach 2020-2021. Wzrośnie wartość eksportu firmy  – w 2021 r będzie wyższa o 7,7% w porównaniu do 2018 r. Wzrośnie wartość eksportu serów topionych marki LACTIMA – w 2021 r będzie wyższa o 10,2% w porównaniu do 2018 r.

Wartość projektu: 322 491,41 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 193 494,84 PLN