Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Kto przetwarza Państwa dane osobowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest: LACTIMA Sp. z o.o. z siedzibą w Morągu, adres: ul. Kaszubska 6, 14-300 Morąg, REGON: 001325098, NIP: 5840251089, KRS: 0000111384

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe

Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie i w celu:
zawarcia i wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (np. w sytuacji, kiedy podajecie Państwo swoje dane osobowe kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej i prosząc o przedstawienie oferty);
udzielenia odwiedzi na zadane pytanie – kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu innym niż zawarcie umowy, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas podanych danych osobowych w celu:
udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie;
wypełniania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym marketingu bezpośredniego własnych usług;
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. wystawienia faktury;
na podstawie zgody (i w razie jej wyrażenia) – w celu wskazanym w treści udzielonej zgody;
w celu realizacji procesu rekrutacji (jeżeli w odpowiedzi na ogłoszenie lub z własnej inicjatywy będziecie Państwo aplikować o pracę w Lactima S.A.):
na podstawie art. 221 1 kodeksu pracy – dane kandydatów do pracy wskazane w powołanym przepisie, na podstawie zgody:
kandydat do pracy może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez nas zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych danych osobowych, wykraczających poza zakres danych wskazanych w art. 221 1 kodeksu pracy, w celu realizacji procesu rekrutacji:
Możecie Państwo zamieścić w przesłanym CV więcej danych, niż przewiduje powołany przepis kodeksu pracy, wówczas potrzebujemy Państwa zgody na ich przetwarzanie; w takich przypadkach prosimy o zmieszczenie w przesyłanych dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli zgody:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez LACTIMA Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, wykraczających poza zakres danych wskazanych w art. 221 § 1 kodeksu pracy, w celu realizacji procesu rekrutacji”.
kandydat do pracy może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych:
Jeżeli chcielibyście Państwo, aby przesłane dokumenty aplikacyjne zostały wykorzystane w przyszłych procesach w rekrutacyjnych, prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez LACTIMA Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych
w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy, przeprowadzenia procesu rekrutacji lub udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Czy potrzebna nam Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W sytuacjach wskazanych powyżej, tj. w oparciu o wyszczególnione podstawy prawne, i we wskazanych celach, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe bez konieczności uzyskiwania zgody.
Chcąc wykorzystać dane w innych celach, np. w celu przesyłania Państwu ofert handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, musimy poprosić Państwa o zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Udzielenie zgody jest zawsze dobrowolne, a w razie jej udzielenia – dane osobowe przetwarzane będą jednie w celu wskazanym w treści zgody. Zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem. Zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację na adres mailowy: sekretariat@lactima.pl
Czy przekazujemy komuś Państwa dane osobowe
Co do zasady – nikomu nie udostępniamy Państwa danych osobowych. Dane osobowe w drodze umowy powierzamy do przetwarzania naszym podwykonawcom (w szczególności doradcom podatkowym, specjalistom ds. zabezpieczeń systemów informatycznych), z których usług korzystamy w celu wykonania na Państwa rzecz usługi, a także podmiotom, z których usług korzystamy w związku przetwarzaniem danych (w szczególności dostawcom usług IT oraz usług księgowych) – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

Profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Jak długo przechowujemy dane osobowe

Co do zasady, dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usługi oraz po jej zakończeniu – przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktury) – zgodny z przepisami prawa.

Przysługujące Państwu uprawnienia

Macie Państwo prawo żądania od nas:
dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO);
przysługujące uprawnienia można wykonać przesyłając stosowną informację na adres mailowy: sekretariat@lactima.pl
Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwu, iż przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Prawo wniesienia sprzeciwu

Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: wobec (i w razie) przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją; wobec (i w razie) przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego – w dowolnym momencie.
Możecie Państwo wnieść sprzeciw przesyłając stosowną informację na adres mailowy: sekretariat@lactima.pl